Item Details

Title: Byara embimbo ey'omulembe eibakweta Rwangume(NAROPOT 4)

Date Published: 2003
Author/s: NARO
Data publication:
Funding Agency :
Copyright/patents/trade marks:
Journal Publisher:
Affiliation: Rwebitaba Zonal Agricultural Research Development Institute - RwebiZARDI
Keywords:

Abstract:

Embera ekwetagisbwa: Enjura etali nyingi kandi etali ntito muno n'omusana gutali mwingi muno.
Embyara: 75cm hagati y'enyiriri x 30cm kuruga ha kilaya kuhika hakindi
Obwingi bw'embimbo: Ensaho 10 buli eka bwoba nobyara obukototo, obutito, obyara ensaho munana bull eka