Item Details

Title: Kit me tic ki Fertilizer ma Kiyubo Ayuba Artificial Fertilizer - Man Buk Mo Matidi Me Number Aryo 2 Ma Tito Lok Kom Ngom Me Pur Ma Dul Me At Uganda Limited Aye Ocoyo

Date Published: 2003
Author/s: AT Uganda Ltd
Data publication:
Funding Agency :
Copyright/patents/trade marks:
Journal Publisher:
Affiliation: NGETTA ZONAL AGRICULTURAL RESEARCH DEVELOPMENT INSTITUTE - NGEZARDI
Keywords:

Abstract:

Yoo ocel mukene maber me yubo ngom obed ki moce muromo aye me
tic ki fertilizer ma ki yubo ayuba. Fertilizer ma ki yubo ayuba ni medo
kit moc ngom acel anyo kite mapol kun lubo wit jarni ma ki yubo.
Fertilizer ma kit eno ilcare mulcene kiyubo U cuma, ento mogo U kwinyo
akwinya ki ingom.
Fertilizer mapol ma dano aye yubo pole nongo lye ma nyige-nyige
macalo DAP, onyo ma obedo buro macalo PREPAC" Pol kare fertilizer
magi nongo We ma buro, kadi kabed mogo nongo We ma pige ma ki
kiro akiza ikom gin apita